softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Dokument zásady ochrany osobních údajů popisuje způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webových stránek www.chaps.cz.

Správce osobních údajů:

Společnost CHAPS spol. s r.o., se sídlem Bráfova 1617/21, 616 00 Brno
IČ: 47547022
DIČ: CZ47547022
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 17631.
(dále jen "CHAPS")

Kontaktní údaje správce pro uplatnění Vašich práv:

Adresa pro doručování: CHAPS spol. s r.o., Bráfova 1617/21, 616 00 Brno
Telefonní číslo: +420 530 350 111
Kontaktní e-mail: info@chaps.cz

CHAPS respektuje Vaše právo na soukromí, a proto žádá o důsledné seznámení s tímto dokumentem, který obsahuje podstatné informace týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji a související práva a povinnosti.

Při práci s osobními údaji jedná CHAPS v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. 5. 2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení").

Obsah

 1. Jaké osobní údaje sbíráme?
 2. Pro jaké účely používáme Vaše osobní údaje?
 3. Po jak dlouhou dobu Vaše údaje zpracováváme?
 4. Komu sdělujeme Vaše osobní údaje a z jakého důvodu?
 5. Vaše práva

1. Jaké osobní údaje sbíráme?

Za osobní údaje se považují veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu, ale i různé identifikační údaje vydané státem)
 • kontaktní údaje (adresa bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • další údaje (informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa)

CHAPS může sbírat Vaše údaje z různých zdrojů:

 • Online z webových stránek, mobilních aplikací, nebo aplikací na sociálních sítích třetích stran (např. Facebook)
 • Offline z tištěných materiálů, listinné korespondence

1.1 Údaje poskytnuté napřímo

Tyto údaje nám poskytujete za určitým cílem:

 • Identifikační a kontaktní údaje umožňující CHAPS Vás kontaktovat (tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo)
 • Identifikační a kontaktní údaje za cílem objednání produktů CHAPS (tj. jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa bydliště nebo doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo)
 • Přihlašovací údaje uživatele včetně informací k registraci uživatele (tj. přihlašovací jméno, e-mailová adresa, heslo)
 • Kontaktní údaje za cílem odběru informací o aktualizacích jízdních řádů (tj. e-mailová adresa)

Poskytnuté osobní údaje CHAPS zpracovává dle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení.

1.2 Údaje, které sbíráme během návštěvy webové stránky www.chaps.cz

Webové stránky www.chaps.cz nevyužívají soubory cookies, a tudíž o návštěvnících webových stránek žádné údaje bez jejich vědomí nesbíráme.

1.3 Údaje z jiných zdrojů

Za účelem kontroly pravdivosti identifikačních údajů v rámci obchodního styku čerpá CHAPS informace z veřejně dostupných zdrojů.

Zpět na obsah

2. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zadané při vyplnění kontaktního formuláře můžeme bez Vašeho výslovného souhlasu zpracovávat výlučně za účelem možného jednání o smlouvě, a tedy za účelem odpovědi na vznesený dotaz či komentář po nezbytně nutnou dobu.

Osobní údaje zadané při objednávce produktů CHAPS můžeme bez Vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem splnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby nebo produktu. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.)

Osobní údaje zadané při registraci uživatelského účtu můžeme bez Vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

Osobní údaje zadané při přihlášení k odběru informací o aktualizacích dat jízdních řádů e-mailem můžeme shromažďovat a zpracovávat pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu (který můžete udělit zaškrtnutím políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů“).

Použít Vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě Vašeho souhlasu.

Zpět na obsah

3. Po jak dlouhou dobu Vaše údaje zpracováváme?

Osobní údaje zadané v rámci objednávky produktů CHAPS nebo v rámci registrace uživatele využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, maximálně po dobu 10 let.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen.

Zpět na obsah

4. Komu sdělujeme Vaše osobní údaje a z jakého důvodu?

CHAPS je součástí koncernu ČD - Informační systémy, a.s., IČ: 24829871, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1706. Z tohoto důvodu zpracovávané osobní údaje mohou být předávány ostatním členům koncernu, se kterými má CHAPS uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Jiným třetím stranám nejsou osobní údaje dále předávány. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

Zpět na obsah

5. Vaše práva

5.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Zejména máte právo získat potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a dále na poskytnutí dalších informací (účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení, existence Vašich práv).

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

5.2 Právo na opravu

Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné, máte právo požadovat, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i o doplnění údajů, které o Vás vedeme.

5.3 Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu Vaše osobní údaje vymazali. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností či jiných důvodů uvedených ve článku 17 Nařízení (EU) 2016/679, máte právo požadovat výmaz osobních údajů v následujících případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a z naší strany neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, který se na nás vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let.

5.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. V době omezení zpracování můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo jiného členského státu.

Na omezení zpracování osobních údajů máte právo v případech, kdy:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Vaše osobní údaje již pro účely zpracování nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování. V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5.5 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Osobní údaje zpracovávané pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Osobní údaje dále nezpracováváme, pokud se neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.6 Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, k splnění smlouvy či jinému právnímu titulu, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

5.7 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které na základě Vašeho souhlasu zpracováváme. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktů uvedených výše.

5.8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

5.9 Jak můžete uplatnit svá práva?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů výše.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Zpět na obsah

Tento dokument je platný a účinný od 25. 5. 2018.

Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna